Seznam významných druhů zahrnuje druhy živočichů, rostlin, mechorostů, hub a lišejníků, které se vyskytují na území Chráněné krajinné oblasti Brdy. Zároveň je uvádí vyhláška Ministerstva životního prostředí č.395/1992 Sb. a jsou uvedeny v Červených seznamech IUCN.

Hmyz

Silně ohrožené

batolec červený (Apatura ilia)
batolec duhový (Apatura iris)
bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla)
bělopásek topolový (Limenitis populi)
modrásek bahenní (Maculinea nausithous)
modrásek očkovaný (Maculinea teleius)
otakárek fenyklový (Papilio machaon)
otakárek ovocný (Iphiclides podalirius)
tesařík zavalitý (Ergates faber)

Ohrožené

roháč obecný
čmelák (Bombus sp.)
majka fialová (Meloe violaceus)
mravenci (Formica spp.)
roháč obecný (Lucanus cervus)
střevlík polní (Carabus arcensis)
svižník lesomil (Cicindela sylvicola)
svižník polní (Cicindela campestris)
svižník zvrhlý (Cicindela hybrida)
zlatohlávek tmavý (Oxythyraea funesta)

Korýši a měkkýši

Kriticky ohrožené

listonoh letní (Triops cancriformis)
rak kamenáč (Austropotamobius torrentium)
rak říční (Astacus astacus)

Silně ohrožené

škeble rybničná (Anodonta cygnea)

Ohrožené

rak bahenní (Astacus leptodactylus)

Ryby a kruhoústí

Kriticky ohrožené

mihule potoční (Lampetra planeri)

Ohrožené

mník jednovousý (Lota lota)
střevle potoční (Phoxinus phoxinus)
vranka obecná (Cottus gobio)

Obojživelníci

Kriticky ohrožené

skokan ostronosý (Rana arvalis)

Silně ohrožené

čolek horský (Ichthyosaura alpestris)
čolek obecný (Lissotriton vulgaris)
čolek velký (Triturus cristatus)
kuňka obecná (Bombina bombina)
kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
ropucha zelená (Pseudepidalea viridis)
rosnička zelená (Hyla arborea)
skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae)
skokan štíhlý (Rana dalmatina)
skokan zelený (Pelophylax esculentus)

Ohrožené

ropucha obecná (Bufo bufo)

Plazi

Kriticky ohrožené

zmije obecná (Vipera berus)

Silně ohrožené

ještěrka obecná (Lacerta agilis)
ještěrka živorodá (Zootoca vivipara)
slepýš křehký (Anguis fragilis)
užovka hladká (Coronella austriaca)

Ohrožené

užovka obojková (Natrix natrix)

Ptáci

Kriticky ohrožené

jeřáb popelavý (Grus grus)
luňák červený (Milvus milvus)
luňák hnědý (Milvus migrans)
orel mořský (Haliaeetus albicilla)
orlovec říční (Pandion haliaetus)
strnad luční (Miliaria calandra)
tetřev hlušec (Tetrao urogallus)

Silně ohrožené

bekasina otavní (Gallinago gallinago)
bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
čáp černý (Ciconia nigra)
datlík tříprstý (Picoides tridactylus)[2][3][4]
drozd cvrčala (Turdus iliacus)
dudek chocholatý (Upupa epops)
hohol severní (Bucephala clangula)
holub doupňák (Columba oenas)
chřástal kropenatý (Porzana porzana)
chřástal polní (Crex crex)
chřástal vodní (Rallus aquaticus)
kalous pustovka (Asio flammea)
konipas luční (Motacilla flava)
kos horský (Turdus torquatus)
krahujec obecný (Accipiter nisus)
krutihlav obecný (Jynx torquilla)
křepelka polní (Coturnix coturnix)
kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
ledňáček říční (Alcedo atthis)
lejsek malý (Ficedula parva)
lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
moták pilich (Circus cyaneus)
pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
pisík obecný (Actitis hypoleucos)
rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
skřivan lesní (Lullula arborea)
slavík modráček (Luscinia svecica cyanecula)
sýc rousný (Aegolius funereus)
sýček obecný (Athene noctua)
včelojed lesní (Pernis apivorus)
vodouš kropenatý (Tringa ochropus)
volavka bílá (Egretta alba)
žluva hajní (Oriolus oriolus)

Ohrožené

bramborníček černohlavý (Saxicola torquata)
čírka obecná (Anas crecca)
hýl rudý (Carpodacus erythrinus)
jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
koroptev polní (Perdix perdix)
krkavec velký (Corvus corax)
lejsek šedý (Muscicapa striata)
moták pochop (Circus aeruginosus)
moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes)
potápka černokrká (Podiceps nigricollis)
potápka roháč (Podiceps cristatus)
sluka lesní (Scolopax rusticola)
ťuhýk obecný (Lanius collurio)
ťuhýk šedý (Lanius excubitor)
vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
výr velký (Bubo bubo)

Savci

Kriticky ohrožené

netopýr černý (Barbastella barbastellus)
netopýr velký (Myotis myotis)
plch zahradní (Eliomys quercinus)

Silně ohrožené

bobr evropský (Castor fiber)
los evropský (Alces alces)
netopýr pestrý (Vespertilio murinus)
netopýr rezavý (Nyctalus noctula)
netopýr řasnatý (Myotis nattereri)
netopýr severní (Eptesicus nilssonii)
netopýr ušatý (Plecotus auritus)
netopýr večerní (Eptesicus serotinus)
netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii)
netopýr velký (Myotis brandtii)
netopýr vodní (Myotis daubentonii)
netopýr vousatý (Myotis mystacinus)
plšík lískový (Muscardinus avellanarius)
rys ostrovid (Lynx lynx)
vydra říční (Lutra lutra)

Ohrožené

veverka obecná (Sciurus vulgaris)

Cévnaté rostliny

Seznam chráněných druhů cévnatých rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Kriticky ohrožené

plavuník cypřiškovitý (Diphasiastrum tristachyum)
pobřežnice jednokvětá (Littorella uniflora)
vratička heřmánkolistá (Botrychium matricariifolium)

Silně ohrožené

hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum)
hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)
kosatec sibiřský (Iris sibirica)
plavuník alpínský (Diphasiastrum alpinum)
plavuňka zaplavovaná (Lycopodiella inundata)
rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)
všivec bahenní (Pedicularis palustris)
všivec lesní (Pedicularis sylvatica)
zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare)

Ohrožené

bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)
bledule jarní (Leucojum vernum)
dřípatka horská (Soldanella montana)
klikva bahenní (Oxycoccus palustris)
lilie zlatohlavá (Lilium martagon)
mochna durynská (Potentilla thuringiaca)
okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
oměj vlčí mor ( Aconitum lycoctonum subsp. lycoctonum)
ostřice blešní (Carex pulicaris)
ostřice Davallova (Carex davalliana)
plavuň pučivá (Lycopodium annotinum)
prha chlumní (Arnica montana)
prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii)
prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)
sněženka podsněžník (Galanthus nivalis)
tolije bahenní (Parnassia palustris)
upolín evropský (Trollius altissimus)
vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata)
vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)
vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha)
vranec jedlový (Huperzia selago)

Seznam druhů v Červeném seznamu cévnatých druhů ČR

Kriticky ohrožené

kakost rozkladitý (Geranium divaricatum)
orobinec stříbrošedý (Typha shuttleworthii)

Silně ohrožené

bařička bahenní (Triglochin palustre)
jestřábník myší ouško (Hieracium lactucella)
jetel kaštanový (Trifolium spadiceum)
kociánek dvoudomý (Antennaria dioica)
ostřice dvoumužná (Carex diandra)
ostřice vyvýšená (Carex elata)
pomněnka různobarvá (Myosotis discolor)
pryskyřník rolní (Ranunculus arvensis)
rozrazil polní (Veronica agrestis)
suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium)
světlík větvený (Euphrasia nemorosa)

Ohrožené

bahnička bradavkatá rakouská (Eleocharis mamillata subsp. austriaca)
bělolist nejmenší (Filago minima)
bělolist rolní (Filago arvensis)
bezosetka štětinovitá (Isolepis setacea)
hrachor horský (Lathyrus linifolius)
hruštička menší (Pyrola minor)
jalovec obecný (Juniperus communis)
jehlice plazivá (Ononis repens)
jeřáb muk (Sorbus aria agg.)
jmelí bílé jedlové (Viscum album subsp. abietis)
konopice úzkolistá (Galeopsis angustifolia)
kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos)
lipnice oddálená (Poa remota)
lněnka alpská (Thesium alpinum)
mrvka myší ocásek (Vulpia myuros)
nepatrnec rolní (Aphanes arvensis)
ostružiník brdský (Rubus brdensis)
ostružiník český (Rubus bohemiicola)
ostružiník středočeský (Rubus centrobohemicus)
ostružiník šedavý (Rubus canescens)
ostřice odchylná (Carex appropinquata)
ostřice přetrhovaná (Carex divulsa)
ostřice stinná (Carex umbrosa)
pastinák setý tmavý (Pastinaca sativa subsp. urens)
plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum)
ptačinec dlouholistý (Stellaria longifolia)
rdest ostrolistý (Potamogeton acutifolius)
rdest vláskovitý (Potamogeton trichoides)
rozrazil dlouholistý (Pseudolysimachion maritimum)
růže galská (Rosa gallica)
sítina alpská (Juncus alpinoarticulatus)
sítina ostrokvětá (Juncus acutiflorus)
skřípina kořenující (Scirpus radicans)
svízel moravský (Galium valdepilosum)
škarda měkká čertkusolistá (Crepis mollis subsp. hieracioides)
tajnička rýžovitá (Leersia oryzoides)
třezalka rozprostřená (Hypericum humifusum)
vikev kašubská (Vicia cassubica)
vítod ostrokřídlý (Polygala multicaulis)
vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia)
vrbovka malokvětá (Epilobium parviflorum)
vrbovka tmavá (Epilobium obscurum)
zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus)
žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum)

Mechorosty

Ohrožené druhy: pro nedostatek údajů o nálezech ze současnosti jsou zahrnuty i historické údaje

Kriticky ohrožené

pokryvnatec Schleicherův (Entodon schleicheri)

Ohrožené

rohozec obnažený (Bazzania flaccida)
štekovec vykrajovaný (Riccardia chamedryfolia)
vřesovka vonná (Geocalyx graveolens)

Zranitelné

drobnička zoubkatá (Cephaloziella spinigera)
rašeliník střecholistý (Sphagnum affine)
rohozec trojzubý (Bazzania tricrenata)
srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)
trhutka dutinkatá (Riccia cavernosa)
vidoňka podzimní (Jamesoniella autumnalis)

Blízké ohrožení

rašeliník splývavý (Sphagnum inundatum)

Houby

Seznam chráněných druhů hub dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Kriticky ohrožené

bolinka černohnědá (Camarops tubulina)
slizečka chlupatá (Xerula melanotricha)

Seznam druhů dle Červenému seznamu hub

Kriticky ohrožené

penízovka jarní (Gymnopus nivalis var. pallidus)

Ohrožené

hlívička stopkatá (Hohenbuehelia auriscalpium)
holubinka černobílá (Russula albonigra)
houžovec medvědí (Lentinellus ursinus)
kotrč Němcův (Sparassis nemecii)
kržatka šikmá (Flammulaster limulatus)
ryzec statný (Lactarius repraesentaneus)
štítovka síťnatá (Pluteus phlebophorus)
štítovka Thomsonova (Pluteus thomsonii)
závojenka hnědofialová (Entoloma tjallingiorum)

Zranitelné

běločechratka hořká (Leucopaxillus gentianeus)
holubinka sluneční (Russula solaris)
štítovka huňatá (Pluteus hispidulus)
štítovka stinná (Pluteus umbrosus)

Téměř ohrožené

hlíva hnízdovitá (Phyllotopsis nidulans)
holubinka lepkavá (Russula viscida)
korálovec bukový (Hericium coralloides)
korálovec jedlový (Hericium flagellum)
oranžovec vláknitý (Pycnoporellus fulgens)
outkovečka naoranžovělá (Antrodiella fissiliformis)
pýchavka klamná (Lycoperdon decipiens)

Lišejníky

Seznam druhů dle Červenému seznamu

Kriticky ohrožené

dutohlávka horská (Cladonia stellaris)
hůlkovka okrouhlá (Bacidia circumspecta)
kryptovka Flotowova (Gyalecta flotowii)
misnička hnědá (Bacidia vermifera)

Ohrožené

biatora bílá (Biatora veteranorum)
cecatka chřástnatá (Thelotrema lepadinum)
děratka polokulovitá (Pertusaria hemisphaerica)
dutohlávka kadeřavá (Cladonia crispata)
dutohlávka ztmavlá (Cladonia amaurocraea)
hávnatka rovnovážná (Peltigera horizontalis)
hůlkovka čočkovitá (Bacidina phacodes)
hůlkovka růžová (Bacidia rosella)
jadernička lesklá (Pyrenula nitida)
kališenka roztroušená (Calicium adspersum)
misnička bělavá (Lecanora albella)
nenápadka pupenovitá (Acrocordia gemmata)
poprášenka botkatá (Sclerophora peronella)
pukléřka březová (Cetraria sepincola)
rožďovka jasanová (Ramalina fraxinea)
rožďovka topolová (Ramalina fastigiata)
terčovitka černopurpurová (Catinaria atropurpurea)
terčovka drobná (Xanthoparmelia mougeotii)
terčovník nachový (Phaeophyscia endophoenicea)
vousatec spletený (Bryoria implexa)
děratka Pertusaria flavida
provazovka Usnea subfloridana
strupatka Ochrolechia alboflavescens
šálečka Porpidia cinereoatra

Zranitelné

artonie paprsčitá (Arthonia radiata)
artonie prostřední (Arthonia mediella)
artonie vínová (Arthonia vinosa)
biatora odchylná ([Biatora globulosa)
bradavnice mechová (Verrucaria bryoctona)
čárnička psaná (Graphis scripta)
děratka hladkokorá (Pertusaria leioplaca)
děratka korunovitá (Pertusaria coronata)
děratka kulovitá (Pertusaria coccodes)
dřevopiska rovnoběžná (Xylographa parallela)
dutohlávka brvitá (Cladonia ciliata var. tenuis)
dutohlávka červenající (Cladonia norvegica)
dutohlávka rohatá (Cladonia cornuta)
dutohlávka velkolupenná (Cladonia macrophylla)
hávnatka psí (Peltigera canina)
hůlkovka červená (Bacidia rubella)
hůlkovka nevzhledná (Bacidia subincompta)
kališenka dřevní (Calicium trabinellum)
kališenka okatá (Thelomma ocellatum)
kališenka vrbová (Calicium salicinum)
kališenka zelená (Calicium viride)
kreskovec červenavý (Opegrapha rufescens)
kreskovec stopečkatý (Opegrapha vermicellifera)
misnička proměnlivá (Lecanora varia)
misnička Swartzova (Lecanora swartzii)
misnička zakroucená (Scoliciosporum curvatum)
prachouleček dřevomilný (Chaenotheca xyloxena)
prachouleček plavohlavý (Chaenotheca phaeocephala)
prachouleček zkrácený (Chaenotheca brachypoda)
prášenka ryzí (Chrysothrix candelaris)
provazovka obecná (Usnea dasypoga)
provazovka srstnatá (Usnea hirta)
pupkovka severská (Umbilicaria hyperborea)
rožďovka pomoučená (Ramalina farinacea)
strupatka obojetná (Ochrolechia androgyna)
strupatka stromová (Ochrolechia arborea)
strupatka tečkovaná (Ochrolechia microstictoides)
strupatka Turnerova (Ochrolechia turneri)
šálečka Nylanderova (Lecidea nylanderi)
terčovka hrbolkatá (Melanelixia subaurifera)
terčovka moukovitá (Imshaugia aleurites)
terčovka nádherná (Melanelia stygia)
terčovka podhorská (Parmelia submontana)
terčovka pohárkatá (Pleurosticta acetabulum)
terčovka pomoučená (Hypogymnia farinacea)
terčovka stříbřitá (Melanelixia subargentifera)
terčovka suknovitá (Melanelia panniformis)
terčovník hvězdovitý (Physcia stellaris)
terčovník zrnitý (Physconia perisidiosa)
vousatec hnědavý (Bryoria fuscescens)
děratka Pertusaria pupillaris
mapovník Rhizocarpon eupetraeum
mapovník Rhizocarpon grande
misnička Lecanora filamentosa
šálečka Lecidea turgidula
rod provazovka (Usnea sp.)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..